Uzdrowiskowe Leczenie Sanatoryjne Dorosłych – 21dni

Informacje dla Pacjentów
 1. Dzień pobytu na leczeniu uzdrowiskowym w trybie stacjonarnym rozpoczyna się o godz. 14:00 pierwszego dnia pobytu, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia pobytu (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012r.)
 2. Klucze do pokoi wydawane są w dniu przyjazdu od godz 13
 3. Skierowany na leczenie sanatoryjne częściowo pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  (opłatę wnosi się  od drugiego do czwartego dnia po przyjeździe). Odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania  w   sanatorium uzdrowiskowym nie ponoszą:
  –  dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26,
  –  dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku,
  –  dzieci uprawnione do renty rodzinnej.
 4. W przypadku wcześniejszego wyjazdu,  koszty o których mowa  w  p. 2  nie podlegają zwrotowi. Koszty  te  pomniejsza się  jedyne  w sytuacji, kiedy  skrócenie pobytu nastąpiło:
  – z przyczyn leżących po stronie sanatorium, do którego świadczeniobiorca został  skierowany na leczenie uzdrowiskowe,
  – z powodu choroby świadczeniobiorcy, która uniemożliwia kontynuowanie pobytu w sanatorium,
  – z przyczyn niezależnych od świadczeniobiorcy, w tym udokumentowanej choroby lub śmierci członka najbliższej rodziny i osoby pozostającej pod opieką świadczeniobiorcy – o kwotę stanowiącą iloczyn liczby dni odpowiadających pełnym dobom, o które pobyt został skrócony.
 5. Sanatorium  nie  prowadzi  rezerwacji miejsc. Miejsca przydzielane są  po przyjeździe do obiektu. Pokoje jednoosobowe przydzielane są przez Pielęgniarkę Oddziałową, po wcześniejszym przeanalizowaniu pisemnych wniosków, które należy wysłać przed przyjazdem  na adres sanatorium. Decydują głównie względy zdrowotne. Decyzja zapada ok. 10 dni  przed rozpoczęciem turnusu. Jednak komisja nie odpowiada pisemnie na złożone wnioski, z uwagi na dużą ich ilość. Aby zasięgnąć informacji nt. decyzji należy skontaktować się telefonicznie z recepcją lub dyżurką pielęgniarek. Pokoje 2-osobowe przydzielane są w pierwszej kolejności małżeństwom  lecz  tylko w ramach możliwości lokalowych obiektu. Poza tym, sanatorium dysponuje pokojami 2-osobowymi typu STUDIO oraz pokojami 3-osobowymi. Wszystkie pokoje posiadają pełny węzeł higieniczno-sanitarny.
 6. Należy zabrać ze sobą:  skierowanie z NFZ,  dowód osobisty,  dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia społecznego, posiadaną dokumentację lekarską, przyjmowane leki.
 7. Nie zapewniamy wolnych miejsc w przypadku wcześniejszego przyjazdu  /dzień wcześniej/.
 8. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Krynicy Zdroju  pobierana jest opłata uzdrowiskowa w wysokości 3,50 zł za dobę  pobytu.
 9. Jeśli zaistnieją okoliczności uniemożliwiające przyjazd, należy niezwłocznie powiadomić o  tym  właściwy oddział  NFZ  oraz  Sanatorium.

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA
z dnia 11 września 2014r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.

Standard

Zakwaterowanie

I sezon rozliczeniowy od  01 października do 30 kwietnia (w złotych)

II sezon rozliczeniowy od 01 maja do 30 września (w złotych)

I

Pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym *

28,80 x 21 dni=604,80

36,10 x 21 dni=758,10

Pokój jednoosobowy w studio x *

23,00 x 21 dni=483,00

33,00 x 21 dni=693,00

II

Pokój jednoosobowy bez pełnego  węzła higieniczno-sanitarnego

22,00 x 21 dni

29,30 x 21 dni

III

Pokój 2-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym *

17,30 x 21 dni=363,30

24,10 x 21 dni=506,10

Pokój 2-osobowy w studio *

14,60 x 21 dni=306,60

22,00 x 21 dni=462,00

IV

Pokój 2-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

12,50 x 21 dni

17,30 x 21 dni

V

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym *

11,00 x 21 dni=231,00

13,10 x 21 dni=275,10

Pokój wieloosobowy w studio

10,50 x 21 dni

12,00 x 21 dni

VI

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

9,40 x 21 dni

10,50 x 21 dni

*– pokoje dostępne w Sanatorium Continental

X –warunkowo w przypadku niewykorzystania drugiego miejsca/niedojazd/ w pokoju 2 osobowym       w  studio

Pokoje oferowane Pacjentom: