Regulamin pobytu Pacjenta w Izolatorium

Regulamin pobytu Pacjenta w Izolatorium

 1. W obiekcie obowiązuje bezwzględny ZAKAZ OPUSZCZANIA POKOJU, KONTAKTÓW Z INNYMI PACJENTAMI IZOLATORIUMI.
 2. W izolatorium obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzin.
 3. Posiłki w formie cateringu serwowane są bezpośrednio pod drzwi pokoju Pacjenta, według następującego harmonogramu:
  • Śniadanie w godzinach: 8:00-9:00
  • Obiad w godzinach: 12:30 – 13:30
  • Kolacja w godzinach: 17:00-18:00
   Odbiór posiłku może nastąpić tylko i wyłącznie po usłyszeniu sygnału dźwiękowego (dzwonka) /pukania.
 1. Wizyta pielęgniarska odbywa się nie rzadziej niż raz na dobę. Dopuszcza się wykonanie wizyty za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W ramach wizyty jest dokonywana ocena stanu ogólnego pacjenta oraz samopomiar temperatury ciała pacjenta. Pacjent zobowiązany jest po dokonaniu samopomiaru temperatury ciała rzetelnie podać wynik pomiaru podczas wizyty.
 2. Kontakt z dyżurką pielęgniarską – całodobowo telefonicznie – nr tel. wewnętrznego 141.
 3. Porada lekarska – w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia – całodobowo telefonicznie – za pośrednictwem dyżurki pielęgniarskiej.
 4. Odbiór śmieci -raz dziennie, poprzez wystawienie szczelnie zamkniętego worka ze śmieciami na zewnątrz pokoju przed drzwi w godz. 9:30-10:30. Wszystkie śmieci/odpady należy zapakować w worek do 2/3 pojemności, a przedmioty ostre, tnące przed wyrzuceniem muszą być dodatkowo zabezpieczone.
 5. Codziennie należy wietrzyć pokój.
 6. W godzinach ciszy nocnej tj. od 22.00-6.00 pacjenci korzystający z usług izolatorium mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Pacjentów.
 7. W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu. Naruszenie tego zakazu skutkuje karą pieniężną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). W przypadku spowodowania powiadomienia i przyjazdu straży pożarnej poprzez uruchomienie systemu ppoż. (obiekt podłączony jest bezpośrednio do systemu) pacjent zostanie obciążony karą w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
 8. Zużytą pościel, raz w tygodniu, należy zapakować w worek, dokładnie zawiązać
  i wystawić przed drzwi pokoju.
 9. Pacjent izolatorium ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałe z jego winy, spowodowane także nieumyślnie. W przypadku wyrządzenia szkód przez pacjenta w pokoju lub innych pomieszczeniach obiektu izolatorium, ma zastosowanie cennik usług
  i cennik szkód obowiązujący w izolatorium.
 10. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy RTV, komputerowych oraz urządzeń dla osobistego użytku (takich jak golarka, szczoteczka elektryczna itp.)
 11. Przed udaniem się na spoczynek należy wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany i zamknąć okna.
 12. W sprawach obsługi technicznej należy kontaktować się z recepcją – numer telefonu wewnętrznego: 100
 13. W momencie zakończenia pobytu i opuszczenia pokoju należy otworzyć okna.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju izolatorium przez wyjeżdżającego Pacjenta zostaną przekazane do utylizacji.
 15. W przypadku postanowień niniejszego regulaminu, a w szczególności opuszczenia pokoju bez zgody personelu medycznego, pracownicy izolatorium poinformują Policję o naruszeniu obowiązującego prawa oraz Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.
 16. Pacjenci mają możliwość za pośrednictwem SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Krynicy Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny realizować najpilniejsze zakupy prywatne niezbędne w okresie pobytu pacjenta w Izolatorium. Celem realizacji zakupów prywatnych pacjent ma możliwość wydania dyspozycji w zakresie dokonania zakupu na jego koszt określonych produktów. Dyspozycje winny zostać złożone za pośrednictwem wiadomości sms wysłanej z numeru telefonu komórkowego pacjenta na numer telefonu komórkowego podany przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny 694-466-903. Pacjent zobowiązany jest pokryć/zwrócić w całości SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowemu MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny wszelkie wydatki tymczasowo poniesione przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Krynicy-Zdroju im. bł. Karoliny Kózkówny w związku z wydanymi przez pacjenta dyspozycjami dotyczącymi zrealizowania jego prywatnych zakupów, stosownie do złożonego oświadczenia w dniu przyjęcia do Izolatorium.
 17. Przez cały okres pobytu w Izolatorium Pacjent zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie stałe leki, które zażywa.
 18. Należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i złożyć oświadczenie odnośnie jego akceptacji.

Oświadczenia do pobrania:

oswiadczenia